Integritets och cookiepolicy

Motorcentralen i Umeå AB (nedan ”Motorcentralen” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och genom denna integritets och cookiepolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter som vi samlar in i samband med att du gör ett köp av våra varor och/eller tjänster eller på annat sätt besöker oss, på en av våra bilanläggningar eller via vår hemsida. Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och andra otillåtna former av behandling.

VAD SPARAR VI FÖR UPPGIFTER OCH NÄR SKER DETTA?

De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du lämnat till oss eller uppgifter som vi samlat in från en tredje part. 
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

 • Om du som kund eller representant för ett företag köper ett fordon eller tjänst från oss (eller om du säljer ett fordon till oss) behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt kundnummer, ditt bilägarnummer, fordonets registreringsnummer samt ditt kortnummer i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive förekommande kreditprövningar samt dina betalningar. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss, t ex för att skicka påminnelser om service eller däckbyte via sms, mail eller post. Information som finns lagrad i fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.
 • Om du vill ha en offert från oss behandlar vi uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp offerten och vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt avtal ingås.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt kundnummer, ditt bilägarnummer, fordonets registreringsnummer samt aktuell fordonsinformation för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn och personnummer, dina körkortsuppgifter samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet och säkerställa att du har körkort i samband med att du provkör, leasar, hyr eller lånar ett fordon samt för att vi ska kunna administrera eller vidarefakturera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är kopplade till den tid du disponerat fordonet. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med utlämning av våra fordon. För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund, eller om du begärt en offert från oss, genom att skicka direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kund- eller marknadsundersökningar via post, e-mail eller sms. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kommunicera med dig som tidigare gjort ett köp eller som begärt en offert i marknadsföringssyfte samt för att kunna utvärdera och förbättra vårt erbjudande.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring och nyhetsbrev via post, e-mail eller sms. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund i marknadsföringssyfte.
 • Vi behandlar uppgifter som är kopplade till ditt fordon, t ex uppgifter om genomförda felsökningar och tidigare utförd service och reparationer, inklusive information om utbytta eller reparerade delar för att kunna utföra säkra service- och reparationstjänster på fordonet. Behandlingen av sådana uppgifter görs av säkerhetsskäl så att rätt åtgärder kan utföras på fordonet. Vi behandlar dessa uppgifter för vårt berättigade intresse av att kunna visa att vi uppfyller krav från respektive fordonstillverkare, av säkerhetsskäl samt för att underlätta för fordonsägaren vid service.
 • Om du lämnar in ett fordon på en av våra verkstäder för någon annans räkning eller i egenskap av representant för ett företag, t.ex. som förare av en tjänstebil, behandlar vi uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter samt fordonsuppgifter i den mån detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi vill kunna kommunicera med dig som kontaktperson samt att vi kan behöva följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.
 • Om du kontaktar Motorcentralen, via exempelvis vår hemsida, e-post, chatt eller telefon, så behandlar vi de personuppgifter du lämnar i syfte att hantera din förfrågan. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera samt administrera kontakten med dig.
 • Om du angetts som kontaktperson eller liknande på ett företag behandlar vi ditt namn och kontaktuppgifter i samband med upphandlings-/inköpsförfaranden, andra avtalsförhandlingar, fakturering eller liknande i syfte att genomföra urval, teckna avtal och administrera avtalet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kontaktperson för att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i affärsrelationen.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 • Om du har samtyckt till det kan vi komma att använda fotografier av dig i vår marknadsföring.
 • Vi har inte rätt att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott inom ramen för vår kundadministration. I de fall som vi kan behöva behandla känsliga personuppgifter är i de fall som uppgifter om din hälsa behandlas för att du har beställt ett specialanpassat fordon, t.ex. en bil som är handikappanpassad. I sådana fall inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Vi får också behandla känsliga personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna tillvarata rättsliga anspråk. För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser.
 • Vi behandlar även dina personuppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följatillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar relevanta bolag. Till exempel sparar vi personuppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att följa tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.
 • I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller efter att vårt avtal har löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång.
  • Om du begär en offert sparar vi ditt namn, kontaktuppgifter, registreringsnummer, fordonsinformation, personnummer och uppgifter om offerten för att kunna kontakta dig och göra uppföljning av offerten samt skicka direktmarknadsföring via e-post, sms och postala utskick under den tid som offerten är giltig samt under en period därefter om totalt max 6 månader.
  • Om du har lämnat in ditt fordon för reparation eller service sparar vi dina kontaktuppgifter under två (2) år från det att servicen eller reparationen genomfördes. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att spara dina personuppgifter under denna tid eftersom du som kund typiskt sätt förväntar dig information från oss som verkstad när det är dags för service på ditt fordon igen, vilket normalt sker 12–24 månader efter föregående service.
  • Om du har ingått avtal om köp av ett nytt fordon av oss sparar vi dina kontaktuppgifter under fem (5) år och om du har köpt ett begagnat fordon av oss sparar vi dina kontaktuppgifter under tre (3) år från när fordonet levererades. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att spara dina personuppgifter under denna period med hänsyn till att ett fordon är en sällanköpsvara. Vi tror att vår marknadsföring blir mer relevant för dig efter en tid när det är mer sannolikt att du kan komma att vilja köpa ett nytt fordon igen. Vi kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig via post, e-post eller sms under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande personuppgiftslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
  • Kund- och marknadsundersökningar skickas till dig som kund inom ett år från det att fordonet levererades eller från det att servicen eller reparationen genomfördes.
  • Om du har lämnat personuppgifter frivilligt, t.ex. i samband med en kundkväll eller liknande, sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål under en period av max tre (3) månader från och med att uppgifterna mottogs från dig.
  • Om dina personuppgifter har samlats in från annan än dig själv och rör kontaktuppgifter i din egenskap av representant för ett företag eller organisation sparar vi dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i max tre (3) månader från och med insamlandet.
 • Vi sparar de personuppgifter som du lämnar i samband med en provkörning under tre (3)månader för att administrera eventuella avgifter eller kostnader som uppstår under den tid som du disponerar fordonet. Om det under provkörningen uppstår en skada på fordonet har vi rätt att lagra dina personuppgifter under den tid som ärendet handläggs, d.v.s. fram tills skadan är reglerad.
 • För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden sparar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnumret på ditt fordon, uppgifter om ditt köp, genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts samt vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats under tre (3) år från dagen för köpet/servicen/reparationen eller under den tid som garantiåtagandet gäller. Personuppgifterna sparas under tre (3) år med hänsyn till att ett fordon är en sällanköpsvara och vi, för att kunna hantera din lagstadgade rätt till reklamation på fordonet, reparationer eller service, kommer behöva se vilket arbete som har utförts och vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.
 • Vi kan komma att spara fordonsdata som hänför sig till ditt fordon, t.ex. information om servicehändelser, under den tid som fordonet är i drift. Denna information sparas endast tillsammans med fordonets registreringsnummer och/eller chassinummer och inte tillsammans med dina kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas för vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda framtida ägare av fordonet information om service- och underhållsarbeten som har genomförts på fordonet samt för att kunna följa fordonets historik. Det innebär att uppgifterna finns kvar även om fordonet byter ägare.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter för att genomföra och hantera bokningar, köp, betalningar, returer och reklamationer. Vid köp mot faktura eller delbetalning kan vi eller samarbetspartner göra en sedvanlig kreditupplysning. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring eller kundundersökningar. Genom att genomföra ett köp eller en bokning samtycker du även till att vi skickar information till dig, via e-post, sms eller på annat sätt. Det kan exempelvis vara erbjudanden som är anpassade för dig, inkallelser till service, garantikampanjer, däckbytardagar etc.

VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTER TILL?

 • Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för att genomföra betalningar och leveranser samt för att kunna ge dig personlig information och erbjudanden. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare och generalagenten för respektive fordonsmärke. Det är framförallt fordonsinformation som lämnas ut, men för att hantera återkallelser och garantiärenden förekommer även att kontaktinformation utlämnas till dessa aktörer för exempelvis kundundersökningar.
 • Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till exempelvis försäkringsbolag i samband med hanteringar av skadeärenden eller liknande.
  Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.
 • Vi kan komma att lämna ut ditt fordons registreringsnummer till tredjepartskontrollanter i syfte att säkerställa kvalitet och fackmässighet i våra verkstadstjänster samt för att uppfylla överenskommelsen Godkänd Bilverkstad.
 • Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning efter ditt godkännande.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

All vår data lagras med hög säkerhet i alla led. Tillgång till system med personuppgifter är styrt på personnivå och alla medarbetare har fått utbildning i hantering och säkerhet. Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång har skett eller att några uppgifter riskerat att komma i orätta händer så rapporteras detta direkt till Datainspektionen.

HUR KAN DU PÅVERKA BEHANDLINGEN?

 • Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.
 • Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.
 • Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
 • Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Motorcentralen men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig, undantaget om det är fråga om kontantförsäljning i en fysisk butik till ett lägre värde (i de länder kontantbetalning accepteras) eller det är fråga om viss kontaktinformation, t.ex. e-post och uppgiften inte är nödvändig för en specifik transaktion.

COOKIES

Vi använder cookies (kakor) och local storage (lokal lagring) på vår webbplats motorcentralenumea.se samt eventuella tillhörande underdomäner. Vi använder oss av följande cookies:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies behövs för att vår webbplats ska fungera och de kan inte stängas av i våra system. De lagras vanligtvis endast som svar på åtgärder du vidtar, som innebär en begäran om tjänster, som t.ex. att göra integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men då kommer vissa delar av webbplatsen inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen information som identifierar dig som person.

Statistikcookies

Dessa cookies gör att vi kan räkna besökare och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att ta reda på vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare navigerar omkring på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är sammantagen och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte veta när du har besökt vår webbplats och vi kan inte övervaka dess prestanda.

Upplevelsecookies

Dessa cookies gör att vi kan räkna besökare och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att ta reda på vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare navigerar omkring på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är sammantagen och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte veta när du har besökt vår webbplats och vi kan inte övervaka dess prestanda.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies kan lagras via vår webbplats av våra annonsörer. De kan användas och delas av dessa företag för att bygga upp en profil av dina intressen och för att visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Detta baseras på unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies ser du mindre riktad marknadsföring.

Våra cookies

Nödvändiga
Leverantör: Motorcentralenumea.se
Namn: cookies_and_content_ och security_policy
Varaktighet: 30 min

Statistik och upplevelse
Leverantör: Google analytics/ Google Tag manager
Namn: _gid
Varaktighet: 24 timmar

Leverantör: Google analytics/ Google Tag manager
Namn: _ga
Varaktighet: 2 år

Leverantör: Google analytics/ Google Tag manager
Namn: _gat_UA-683763-1
Varaktighet: 1 minut

Leverantör: Imbox
Namn: Imbox
Varaktighet: 1 timme

Leverantör: imbox
Namn: imboxstats
Varaktighet: 1 månad

Marknadsföring
Leverantör: Facebook pixel
Namn: _fbp
Varaktighet: 90 dagar

KONTAKT/ANSVAR

Motorcentralen i Umeå AB, org.nr 556044-6865, med adress Parkvägen 9 Umeå är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du skicka mail till oss på info@motorcentralenumea.se eller ringa till 090-15 39 00 och be att få prata med vårt dataskyddsombud.

Denna Integritetspolicy fastställdes 20220504